Waarde bedrijf berekenen

Bent u benieuwd naar de waarde van uw bedrijf? Dan zal het u niet ontgaan zijn dat er zeer veel informatie beschikbaar is over berekenen van de waarde van een onderneming. Wat is nu het verschil tussen al deze verschillende waarderingsmethodes? En hoe kunt u het best de waarde van uw bedrijf berekenen? Om een antwoord te geven op deze vragen, noemen we hierna voor de volledigheid eerst de verschillende methodes.

Waarde bedrijf berekenen gebaseerd op de activa

De waarde van een bedrijf wordt hier feitelijk berekend door de balans van de onderneming. Er zijn twee methodes te onderscheiden:

  • Intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van een onderneming is gelijk aan het eigen vermogen volgens de balans, rekening houdend met eventuele stille reserves. Er wordt bij deze methode voorbijgegaan aan de potentie van de onderneming en de daarmee te behalen resultaten.
  • Liquidatiewaarde. Deze waarde berekent de waarde indien verwacht wordt dat de onderneming geliquideerd zal moeten worden. Het uitgangspunt van deze waarde betreft de direct realiseerbare opbrengsten van de activa minus de schulden en de kosten die samenhangen met de liquidatie.

Waarde bedrijf berekenen op basis van de winst

Een waarderingsmethode gebaseerd op de (verwachte) winst is de verbeterde rentabiliteitswaarde methode. Bij deze methode wordt op basis van een aantal relevante jaren, een genormaliseerde winst- en verliesrekening opgesteld. De toekomstige winsten worden gebaseerd op de in het verleden behaalde resultaten. De winst die hieruit blijkt, wordt vermenigvuldigd met de kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor wordt gebaseerd op grond van een rendementseis. De rendementseis bestaat uit de risicovrije rentevoet, een opslag voor de incourantheid van aandelen in het midden- en kleinbedrijf en een risico-opslag die gerelateerd is aan de specifiek omstandigheden en risico’s van het betreffende bedrijf. Wanneer de genormaliseerde winsten zijn vermenigvuldigd met de kapitalisatiefactor, wordt bij dit bedrag het overschot / tekort aan eigen vermogen dat in de onderneming aanwezig is opgeteld / afgetrokken. Op deze manier kan de stand-alone waarde van de onderneming worden bepaald.

Waarde bedrijf berekenen op basis van multiples

Bij markt multiple methodes wordt de waarde van een bedrijf gebaseerd op de marktwaarde van vergelijkbare bedrijven in de branche. Voordat het bedrijf wordt vergeleken met branchegenoten, dient een strenge selectie plaats te vinden van de meest geschikte branchegenoten. De groep waarmee het bedrijf vergeleken wordt dient ondermeer eenzelfde risicoprofiel te hebben en eenzelfde groeiverwachting. Het samenstellen van een juiste vergelijkingsgroep kan dus lastig zijn, maar wanneer eenmaal een reële vergelijking kan worden gemaakt is de methode vervolgens vrij eenvoudig toepasbaar.

Waarde bedrijf berekenen aan de hand van de cash flow

De Discounted Cashflow-methodes (waaronder de Adjusted Present Value methode en de WACC-methode) zijn zuiver toekomstgericht en zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de waarde van de onderneming gelijk is aan de netto contante waarde van de operationele vrije kasstromen die in de toekomst uiteindelijk aan de verschaffers van vreemd en eigen vermogen worden uitgekeerd. Voor meer informatie over deze methodes verwijzen wij naar de netto contante waarde van de operationele kasstroom berekenen.

De juiste methode toepassen voor het berekenen van de waarde van uw bedrijf

Lange tijd werd bij het waarderen van bedrijven uitgegaan van het verleden en van boekhoudkundige principes. In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen enkele garantie voor de toekomst. Daarom waardeert het team van Sophista altijd op basis van cash flow methodes. Wilt u dat wij een waardering van uw bedrijf uitvoeren? Neem dan contact met op met  André Scheirlinck.

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10