Risicoprofiel opstellen

Op onze website heeft u kunnen lezen dat bij een waardering volgens een Discounted Cash Flow methode de operationele vrije kasstroom worden verdisconteerd naar het waarderingstijdstip. De disconteringsvoet wordt bepaald door de gewogen rendementseis die vermogensverschaffers van vreemd vermogen en eigen vermogen redelijkerwijs aan de vennootschap zullen stellen. De rendementseis wordt bepaald door het risico dat een vermogensverschaffer loopt op het beschikbaar gestelde vermogen. Onderdeel van iedere waardering is dan ook een risicoprofiel opstellen van de onderneming.

Risicoprofiel opstellen

Als ondernemer kent u de markt en uw onderneming als geen ander. U kunt zelf een uitgebreid risicoprofiel opstellen van uw onderneming. Het risicoprofiel van een onderneming wordt bepaald door onderstaande elementen:

 • Marktrente
 • Algemene opslagen
 • Branche specifieke opslagen
 • Onderneming specifieke opslagen

De algemene opslagen betreffen de opslagen voor een algemeen risico voor aandelen en voor de beperkte verhandelbaarheid van de aandelen.

Branche specifieke opslagen hebben ondermeer betrekking op:

 • Toetredingsdrempel bedrijfstak en dreiging substituut producten/diensten
 • Onderhandelingsmacht/afhankelijkheid afnemers
 • Onderhandelingsmacht/afhankelijkheid toeleveranciers
 • Rivaliteit concurrenten
 • Relatieve conjunctuurgevoeligheid branche
 • Risico’s ten aanzien van overheidsmaatregelen en cao

Onderneming specifieke risico’s hebben betrekking op:

 • Verhouding vaste/variabele kosten
 • Kwaliteit van de winst
 • Solvabiliteit, liquiditeitsratio’s en winstmarge van de onderneming ten opzichte van concurrenten
 • Kwaliteit van management en interne organisatie/flexibiliteit
 • Afhankelijkheid en kleinschaligheid aandeelhouders.

 

Sophista kan samen met u een risicoprofiel opstellen van uw onderneming, of meekijken naar het door u opgestelde profiel. Neem hiervoor contact op met één van onze medewerkers.

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10